A Study of Liquids on an Atomic Scale: Molecular Dynamics on Organic Solvents / Vloeistoffen bekeken op Atomaire Schaal: Moleculaire Dynamica op Organische Solventen